Питања за полагање матурског испита

Питања за полагање матурског испита из предмета:

ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

 1. Отпадне воде – дефиниција, подела и карактеристике.
 2. Примарна прерада отпадних вода (примарна аерација, решетке и сита).
 3. Примарна прерада отпадних вода – таложење.
 4. Секундарна прерада отпадних вода – хемијско таложење.
 5. Секундарна прерада отпадних вода – јонска измена.
 6. Секундарна прерада отпадних вода – аеробни биолошки поступци.
 7. Секундарна прерада отпадних вода – анаеробни биолошки поступци.
 8. Процес активног муља – појам, карактеристике, хемијски састав и подела процеса активног муља.
 9. Терцијарна прерада отпадних вода – неутрализација.
 10. Адсорпција.
 11. Дезинекција воде.
 12. Згушњавање муља.
 13. Обезводњавање муља.
 14. Поступци стабилизације муља.
 15. Дезинфекција муља.

 

Питања за полагање матурског испита из предмета:

ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА

 1. Емисија, трансмисија и имисија аерозагађења.
 2. Последице загађења ваздуха на вегетацију, материјале и човека.
 3. Ефекат стаклене баште.
 4. Озонске рупе и смог.
 5. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената – гравитациони сепаратори (таложне коморе и инерциони одвајачи – принципи рада, употреба и недостаци).
 6. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената – центрифугални одвајачи (механизам рада).
 7. Филтрација.
 8. Апсорпција.
 9. Адсорпција.
 10. Пречишћавање ваздуха од аеросола.
 11. Основи пројектовања система за пречишћавање ваздуха.
 12. Рециклажа.
 13. Компостирање.
 14. Мернорегулациона опрема за заштиту ваздуха.
 15. Мониторинг.

 

Питања за полагање матурског испита из предмета:

ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА

 1. Природни извори загађивања тла.
 2. Појам антропогеног дејства, начини и врсте антропогеног загађивања тла.
 3. Смањење садржине органских супстанци, компакција.
 4. Губитак биодиверзитета земљишта.
 5. Ерозија и формирање клизишта.
 6. Ацидифирајуће загађујуће супстанце.
 7. Правилно коришћење пољопривредног земљишта; органска пољопривреда.
 8. Рециклажа.
 9. Санитарно-хигијенски уређена депонија.
 10. Ремедијација загађеног тла – појам и циљ.
 11. Биоремедијација.
 12. Биовентилација.
 13. Компостирање.
 14. Физичко-хемијске ин ситу и oф сајт методе ремедијације загађеног тла.
 15. Фиторемедијација, пошумљавање деградираних површина.

 

Предметни наставник:
дипл. инг. Невена Радомировић