Теме за практичан матурски рад

Хемијски лаборант

Предмет: Испитивање у технолошкој производњи

Професор: Д. Кривчевић

 1. Одређивање пролазне тврдоће воде
 2. Одређивање укупне тврдоће воде
 3. Одређивање хлорида у води
 4. Одређивање гвожђа у води
 5. Одређивање мангана у води
 6. Одређивање пепела у угљу
 7. Одређивање влаге у угљу
 8. Одређивање киселинског броја масти
 9. Одређивање pH сапуна
 10. Одређивање pH детерџената
 11. Одређивање pH у соковима
 12. Одређивање масноће млека

Предмет: Електроаналитичке методе

Професор: С. Бојовић

 1. Кондуктометријско испитивање воде за пиће
 2. Потенциометријско одређивање киселости прехрамбених производа
 3. Одређивање pH средстава за личну хигијену
 4. Мерење pH средстава за прање

Техничар за заштиту животне средине

Предмет: Прерада и одлагање отпадних вода

Професор: Н. Радомировић

 1. Квалитативна анализа узорка језерске воде на фитопланктон (наставна тема: Биолошка испитивања)
 2. Одређивање хлорида у узорку санитарне отпадне воде (наставна тема: Физичко-хемијска испитивања)
 3. Дезинфекција воде (наставна тема: Терцијарна прерада отпадних вода)
 4. Конструкције биореактора аеробне обраде и оптимизација процеса (наставна тема: Секундарна прерада отпадних вода)
 5. Конструкције биореактора анаеробне обраде и оптимизација процеса (наставна тема: Секундарна прерада отпадних вода)

Предмет: Загађивање и заштита тла

Професор:   Н. Радомировић

 1. Комасациона процена стања земљишта на територији општине Смедеревска Паланка, Глибовачки атар (наставна тема: Ремедијација загађеног тла)
 2. Одређивање и класификација pH-вредности земљишта (наставна тема: Класификација земљишта на основу pH вредности)
 3. Одређивање укупног CaCO3 у земљишту (наставна тема: Одређивање укупног CaCO3)
 4. Одређивање хлорида у земљишту (наставна тема: Одређивање хлорида)

Предмет: Загађивање и заштита ваздуха

Професор:   Н. Радомировић

 1. Мониторинг квалитета ваздуха и законска регулатива ( наставна тема: Мониторинг квалитета ваздуха)
 2. Пречишћавање ваздуха од прашине и аероседимената (наставна тема: Пречишћавање ваздуха од загађења)
 3. Мерне станице и учесталост узорковања и мерења квалитета ваздуха (наставна тема: Мониторинг квалитета ваздуха)

 

Предмет: Загaђивање и заштита воде

Професор:   О. Бећић

 1. Одређивање концентрације хлорида у отпадним водама
 2. Одређивање гвожђа у води
 3. Одређивање алкалитета воде
 4. Одређивање мангана у води за пиће
 5. Одређивање карбонатне тврдоће воде
 6. Одређивање укупне тврдоће воде
 7. Технике пречишћавања воде за пиће

Предмет: Прерада и одлагање чврстог отпада

Професор:   О. Бећић

 1. Рециклажа пластике
 2. Рециклажа

Медицинска сестра – техничар

Питања за практични део матурског испита из здравствене неге

1.Анафилактички шок.Улога медицинске сестре-техничара у припреми антишок терапија.

 1. Антикоагуланси у практичној примени при узимању крви за лабораторијске анализе , улога медицинске сестре-техничара .

3.Припрема болесника и материјала приликом узимања крви за седиментацију, улога медицинске сестре-техничара .

 1. Улога медицинске сестре-техничара у припреми болесника и материјала за узимање бриса ждрела и носа, слање на бактериолошки преглед.
 2. Улога медицинске сестре-техничара у практичној припреми бронходилататора.

6.Припрема болесника за стерналну пункцију, улога медицинске сестре-техничара.

7.Припрема болесника за плеуралну пункцију, улога медицинске сестре-техничара.

 1. Припрема болесника и материјала за абдоминалну пункцију, улога медицинске сестре-техничара.
 2. Улога медицинске сестре-техничара у превенцији декубитуса.

10.Припрема болесника и материјала за извођење туберкулинских проба-техника извођења Манту пробе.

 1. Улога медицинске сестре-техничара у мерењу и евидентирању пулса.
 2. Улога медицинске сестре-техничара у припреми и примени антибиотика у интерној медицини.
 3. Улога медицинске сестре-техничара у мерењу и евидентирању крвног притиска.
 4. Улога медицинске сестре-техничара у мерењу и евидентирању температуре.

15. Припрема болесника и материјала приликом узимања крви за хемокултуру, улога медицинске сестре-техничара.

 1. Улога медицинске сестре-техничара у практичној припреми и примени кардиолитика.
 2. Улога медицинске сестре-техничара приликом узимања и слања септума на макроскопски, микроскопски и бактериолошки преглед.

18.Припрема болесника и материјала за узимање крви за испитивање болести хематопоезних органа.

 1. Улога медицинске сестре-техничара у практичној примени и припреми антикоагулантне терапије.
 2. Улога медицинске сестре-техничара у припреми болесника и мерењу ЕКГ-а.
 3. Улога медицинске сестре-техничара у практичној припреми и примени трансфузије.

22.Припрема болесника и материјала приликом узимања крви за одређивање крвне групе Rh фактора , интеракције и требовања крви. Улога медицинске сестре-техничара.

 1. Улога медицинске сестре-техничара у практичној припреми и примени парентералне рехидрације, примена инфузионих раствора.
 2. Улога медицинске сестре-техничара у припреми болесника и материјала у примени оксигено терапије.
 3. Улога медицинске сестре-техничара у припреми болесника и материјала за извођење катетеризације мокраћне бешике.
 4. Припрема болесника за узимање крви за реуматске пробе. Улога медицинске сестре-техничара.
 5. Улога медицинске сестре-техничара приликом узимања и слања урина на макроскопски, микроскопски и бактериолошки преглед.
 6. . Улога медицинске сестре-техничара приликом узимања и слања столице на макроскопски, микроскопски и бактериолошки преглед.
 7. Улога медицинске сестре-техничара у функционалном испитивању бубрега-клиренси.
 8. Припрема болесника и материјала приликом извођења дуоденалне тубаже.
 9. Улога медицинске сестре-техничара у практичном извођењуоралног глукоза толеранстеста.
 10. Улога медицинске сестре-техничара у спровођењу инсулинске терапије – врсте, чување, дозирање и апликација инсулина.

33. Гликемија, гликозурија,кетонурија-техника узимања крви и урина. Улога медицинске сестре-техничара.

34. Процес здравствене неге. Улога медицинске сестре-техничара у практичној примени.

35. Пријем и збрињавање болесника са инфарктом миокардау коронарној јединиции пријемној амбуланти.

36. Припрема болесника и материјала за обраду усне дупље.

37.Специфичности поделе терапије психијатријским болесницима.

38.Рехабилитација неуролошких болесника.

39.Специјална нега епилептичкх болесника.

40.Специјална нега апоплектичних болесника.

41.Специјална нега у болесника у церебралној коми.

 1. Помоћне дијагностичке методе унеурологији, припрема болесника.

43.Давања серума са пробом( припрема болесника, материјала , техника извођења).

 1. Давања серума са десензибилизацијом ( припрема болесника, материјала , техника извођења).

45.Активна заштита-чување и примена вакцине; евиденција вакцинација.

46.Припрема материјала за стреилизацију ( инструмената, завојног материјала, операционог рубља,гумених рукавица). Улога медицинске сестре-техничара.

47.Врсте дезинфекционих средстава и припрема за примену.

48.Прва помоћ и лечење шока.

49.Припрема болесника за општу анестезију. Улога медицинске сестре-техничара.

50.Нега болесника после анестезије. Улога медицинске сестре-техничара.

51.Локална анестезија ( припрема материјала за локалну анестезију, улога медицинске сестре-техничара).

52.Постоперативна нега и лечење, праћење општегстања и виталних функција- улога медицинске сестре-техничара.

53.Вођење шок листе. Улога медицинске сестре-техничара.

54.Ране постоперативне компликације, превенција. Нега и лечење. Улога медицинске сестре-техничара.

 1. Касне постоперативне компликације, превенција.нега и лечење. Улога медицинске сестре-техничара.

56.Значај и улога медицинске сестре-техничара у праћењу постоперативне перисталтике и диурезе.

57.Дренажа у хирургији-контрола, мерење и евиденција. Улога медицинске сестре-техничара.

58.Нега болесника са дефинитивном имобилизацијом. Улога медицинске сестре-техничара.

59.Хируршка обрада ране која зараста PER PRIMAM  intionem ( припрема инструмената, завојног материјала). Улога медицинске сестре-техничара.

 1. Хируршка обрада ране која зараста PER SECUNDAM intionem ( припрема инструмената, завојног материјала). Задаци медицинске сестре-техничара.

61.Нега код термичких повреда. Улога медицинске сестре-техничара.

62.Прва помоћ и учешће у обради локалних инфекција меких ткива. Улога медицинске сестре-техничара.

63.Узимање бриса из ране и слање на бактериолошки преглед-припрема материјала и инструмената. Улога медицинске сестре-техничара.

 1. Обрада и профилакса декубитуса.

65.Положај болесника са краниоцеребралним повредама, задаци и улога медицинске сестре-техничара.

66.Технике извођења евакоклизме. Припрема болесника и материјала.

 1. Примена вештачке исхране преко назогастричне сонде и гастростоме.

68.Парентерална апликација терапије у хирургији, припрема болесника, материјала и извођење.

69.Нега болесника са вештачким анусом.

70.Примена аспиратора и аспирација садржаја дисајних путева, припрема болесника, материјала и медицинске сестре-техничара за извођење радње.

71.Интубација, припрема АМБУ-апарата, припрема материјала и техника извођења.

72.Припрема БЛЕК-Морове сонде код крварења из једњака, припрема болесника, материајала и извођење интервенције.

73.Припрема болесника за преглед  у офталмологији .Улога медицинске сестре-техничара.

 1. Припрема болесника за преглед у оториноларингологији. Улога медицинске сестре-техничара.

75.Рана рехабилитација код краниоцеребралних повреда, профилакса контрактураи анкилоза, улога медицинске сестре-техничара.

76.Пријем болесника у болницу –санитарна и административна обрада.

 1. Кардиопулмонална реанимација.

78.Прва помоћ код гушења.

 1. Прва помоћ код аспирације страног тела код деце.
 2. Прва помоћ код електричног удара и грома.
 3. Прва помоћ код конвулзионих симптома код деце.
 4. Прва помоћ код задесних тровања код деце.
 5. Прва помоћ код тешкоћа дисањаи повраћања новорођенчета.
 6. Прва помоћ код тровања корозивним средствима.
 7. Прва помоћ код тровања лековима.
 8. Прва помоћ код акутних тровања, примена антидота.
 9. Прва помоћ код епилептичног напада.
 10. Прва помоћ код оболелог од тетануса.

89.Рана рехабилитација после операције дојке. Улога медицинске сестре-техничара.

90.Прва помоћ код статус астматикуса.

ПИТАЊА ЗА ТЕОРИЈСКИ ДЕО МАТУРСКОГ ИСПИТА ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

 1. Улога медицинске сестре-техничара у нези оболелих од бронхијалне астме.Значај хигијенско дијететског режима и прва помоћ у статусу астматикусу.
 2. Нега и исхрана оболелих од перикардитиса. Улога медицинске сестре-техничара.
 3. Нега и исхрана оболелих од ендокардитиса. Улога медицинске сестре-техничара.
 4. Нега и исхрана оболелих од миокардитиса , улога медицинске сестре-техничара.
 5. Пријем и збрињавање оболелих од акутног инфаркта миокарда у коронарној јединици.
 6. Улога медицинске сестре-техничара у нези, исхрани, лечењу оболелих од инфаркта миокарда.
 7. Улога медицинске сестре-техничара у нези и исхрани оболелих од атеросклерозе и хипертензије.
 8. Улога медицинске сестре-техничара у нези и исхрани оболелих од реуматске грознице.
 9. Поступак са болесником оболелим од хемоптое. Улога медицинске сестре-техничара.
 10. Припрема болесника и материјала за радиолошка испитивања органа за дисање, улога медицинске сестре-техничара.
 11. Припрема болесника и материјала за спирометрију- улога медицинске сестре-техничара.
 12. Припрема болесника и материјала за бронхоскопију- улога медицинске сестре-техничара.
 13. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од туберкулозе плућа.
 14. Улога медицинске сестре-техничара у здравствено-васпитном раду са оболелим и породицом оболелог од туберкулозе плућа.
 15. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од пнеумоније.
 16. Дисање као витални знак-типови дисања,патолошке врсте дисања.
 17. Улога медицинске сестре-техничара у збрињавању оболелог од акутног едема плућа.
 18. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелог од плеуритиса.
 19. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од срчане инсуфицијенције.
 20. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од анемије.
 21. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од леукемије.
 22. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од хеморагијског синдрома.
 23. Улога медицинске сестре-техничара у указивању прве помоћикод колапса, синкопе, шока.
 24. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од системског лупуса.
 25. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од реуматног артритиса.
 26. Улога медицинске сестре-техничара приликом припреме болесника за радиолошка испитивања уринарног тракта.
 27. Улога медицинске сестре-техничара приликом припреме болесника за радиоизотопска испитивања уринарног тракта.
 28. Исхрана бубрежних болесника.
 29. Улога медицинске сестре-техничара у нези и исхрани у уремијској коми .
 30. Улога медицинске сестре-техничара у нези и исхрани оболелих од нефритиса.
 31. Припрема болесника и материјала и извођење перитонеалне дијализе.
 32. Улога медицинске сестре-техничара у јединици за хемодијализу.
 33. Указивање прве помоћи код реналних колика. Улога медицинске сестре-техничара
 34. Улога медицинске сестре-техничара приликом припреме болесника за радиолошка испитивања органа за варење.
 35. Улога медицинске сестре-техничара у припреми болесника и материјала за езофагоскопију,гастроскопију и јејуноскопију.
 36. Улога медицинске сестре-техничара у припреми болесника и материјала за ректоскопију.
 37. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од улкусне болести.
 38. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од цревних болести.
 39. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од цирозе јетре.
 40. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од акутног панкреатитиса.
 41. Улога медицинске сестре-техничара у нези , исхрани и лечењу оболелих од акутног холециститиса.
 42. Прва помоћ код крварења из једњака и желуца.
 43. Припрема болесника и материјала,техника извођења биопсије танког црева – улога медицинске сестре-техничара .
 44. Дијагностичка испитивања штитне жлезде- улога медицинске сестре-техничара .
 45. Улога медицинске сестре-техничара код оболелих од штитне жлезде.
 46. Улога медицинске сестре-техничара у нези оболелих од надбубрежне жлезде.
 47. Нега, хигијенско-дијететски режим и значај личне хигијене код одолелих од шећерне болести -улога медицинске сестре-техничара
 48. Улога медицинске сестре-техничара у пружању прве помпћикод адисонске кризе.
 49. Компликације шећерне болести, мере помоћи,самопомоћ и улога медицинске сестре-техничара.
 50. Мотивација у здравственом васпитању.
 51. Планирање и програмирање здравствено- васпитног рада.
 52. Интервју.
 53. Рад у малој групи
 54. Методе демонстрације и животне демонстрације.
 55. Предавање са дискусијом.
 56. Здравствене изложбе
 57. Штампана здравствена средства.
 58. Средства масовне комуникације у здравственом васпитаању.
 59. Здравствено –васпитни рад са старим и изнемоглим лицима.
 60. Здравствено- васпитни рад са хроничним болесницима.
 61. Стерилизација, врсте и контрола стерилизације и улога медицинске сестре-техничара .
 62. Крвављење и врсте крвављења, улога медицинске сестре-техничара у препознавању знакова крвављењаи лечењу истог.
 63. Методе привремене и дефинитивне хемостазе.
 64. Трансфузија крви , улога медицинске сестре-техничара у апликацији крви и плазме.
 65. Шок –клиничка слика, учешће медицинске сестре-техничара у превенцији,првој помоћи и лечењу шока.
 66. Анестезија,методе опште анестезије и улога медицинске сестре-техничара у контроли болесника у току анестезије.
 67. Локална анестезија- учешће медицинске сестре-техничара у вршењу исте.
 68. Значај и улога медицинске сестре-техничара у преоперативној припреми болесника.
 69. Улога медицинске сестре-техничара у превенцији и лечењуболесника са раним постоперативним компликацијама.
 70. Улога медицинске сестре-техничара у превенцији и лечењуболесника са касним постоперативним компликацијама.
 71. Значај и улога медицинске сестре-техничара у реанимацији болесника после операције.
 72. Врсте и принципи имобилизације.
 73. Траума и врсте траума ( подела).
 74. Повреде изазване тупим оруђем, прва помоћ и лечење.
 75. Повреде изазване експлозивним ударом, прва помоћ и транспорт болесника.
 76. Ране изазване оштрим оружјем или оруђем.
 77. Општа класификација ране.
 78. Опекотине-класификација -улога медицинске сестре-техничара у нези и лечењу болесника са опекотинама.
 79. Промрзлине и смрзавања (класификација, указивање прве помоћи код њих).
 80. Сунчаница,топлотни удар-прва помоћ и лечење.
 81. Повреде изазване хемијским средствима- прва помоћ и лечење.
 82. Повреде изазване радијацијом- прва помоћ и лечење.
 83. Прва помоћ код отворених рана- улога медицинске сестре-техничара.
 84. Инфекција у хирургији.
 85. Прва помоћ и транспорт болесника са краниоцеребралним повредама-нега и лечење у болници.
 86. Прва помоћ и транспорт болесника са повредам кичменог стуба и кичмене мождине-нега и лечење у болници.
 87. Прва помоћ и транспорт болесника са максилофацијалном повредом-нега и лечење у болници.
 88. Нега у хирургији штитне жлезде.
 89. Нега болесника са тумором дојке.
 90. Нега болесникас аобољењима гастродуденума.
 91. Нега болесника после операције жучне кесе и жучних путева.
 92. Здравствено васпитни рад са болесницима који имају ANUS PRETER NATURALIS.
 93. Нега болесника са обољењем простате и нега након операције исте.
 94. Нега болесника са обољењем артерија и вена.
 95. Нега болесника у трауматологији и ортопедији.
 96. Прерперативна припрема и постоперативна нега болесника у офталмологији.
 97. Преперативна припрема и постоперативна нега у ОРЛ.
 98. Нега болесника са обољењем мозга.
 99. Прва помоћ и нега болесника са повредама грудног коша.

100.Нега и лечење болесника са гнојним обољењима плућа.

 1. Масаже,електротерапије,термотерапије,хидротерапијеи радне терапије у рехабилитацији повтеђених лица.
 2. Циљеви принципи здравствено-васпитног рада.

103.Мотивација у здравствено васпитном раду.

104.Планирање и програмирање здравствено- васпитног рада.

105.Лик здравственог васпитача.

 1. Методе и комбинације у здравствено васпитномраду.

107.Симпозијум као метода здравствено-васпитног рада.

108.Кућне посете као облик здравствено-васпитног рада.

109.Предавање са дискусијом.

110.Класификација здравствено-васпитних средстава.

 1. Здравствене изложбе.

112.Очигледна средства са покретном сликом.

 1. Очигледна средства са непокретном сликом.

114.Средаства за масовну информацију.

115.Преношење живе речи.

116.Здравствено-васпитни рад сестре у стационарним здравственим установама.

 1. Здравствено васпитање у ванболничким здравственим установама.

118.Изолација,здравствени надзор, карантин.

 1.    Прва помоћ код акутних коматозних стања.
 2.    Прва помоћ код оболелог од менингитиса.
 3.    Прва помоћ код дијароичног синдрома( токсични шок).
 4.    Прва помоћ код церебро –васкуларног инсулта.
 5.     Прва помоћ код конвулзивног синдрома.
 6.    Прва помоћ код психомоторног немира.
 7. Прва помоћ код анксиозних стања.
 8.     Прва помоћ код акутног маничног стања.
 9. Прва помоћ код параноичног стања.
 10. Прва помоћ код халуцинаторног синдрома и суицида.
 11. Прва помоћ код алкохолног синдрома.
 12. Прва помоћ код крварења у трудноћи.
 13. Прва помоћ код ванматеричне трудноће.
 14. Прва помоћ код задесних тровања у трудноћи и ван ње.
 15. Прва помоћ код интракоиталних повреда гениталних органа.
 16. Прва помоћ код акутних гинеколошких крварења.
 17. Прва помоћ код урођених малформација које непосредно угрожавају живот

новорођенчета.

 1. Прва помоћ код изостанка меконијума и аномалија пупка.
 2. Прва помоћ код утапања.

138.Прва помоћ код акутног абдомена.

 1. Специфичности неге оболелог од менингитиса.

140.Нега и лечење оболелих од хепатита, хигијенско-дијететски режим.

141.Специфичности неге код морбила.

 1. Специфичности неге оболелих од варичеле.
 2. Специфичности неге оболелих од скарлатине.

144.Давање серума са сензибилизацијом.

145.Давање серума са пробом.

 1. Катетеризација (припрема болесника, материјала,техника извођења).
 2. Специфичности неге оболелих од пертусиса.

149.Прва помоћ код зацењивања , вођење листе зацењивања.

150.Дуоденална тубажа(Припрема болесника, материјала, техника извођења).

151.Специфичности пријема болесника са тетанусом.

 1. Лумбална пункција(Припрема болесника, материјала, техника извођења).
 2. Декубитус,задаци медицинеке сестре-техничара у превенцији и лечењу.
 3. Дехидрација и лечење.

155.Активна заштита-чување и примена вакцина, евиденција вакцина.

156.Сида-превенција и борба.

157.Здравствено-васпитни рад на решавању проблема пушења.

 1. Здравствено-васпитни рад на решавању проблема алкохолизма.
 2. Здравствено-васпитни рад у превенцији наркоманије.
 3. Здравствено-васпитне технике код оболелих од сиде и рад на превенцији.
 4. Здравствено-васпитни рад са ТБЦ болесницима и рад на превенцији.
 5. Узроци и спречавање менталних оштећења, упућивање породицена сарадњу са стручним службама.
 6. Здравствено-васпитни рад са хроничним болесницима.
 1. Здравствено-васпитни рад са старим особама